En el treball de recerca, l’estudiant pot desenvolupar les competències generals per la recerca, argumentació i l’expressió

Qué és?

El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l’estudiant pot aplicar i contextualitzar els seus aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar competències generals per a la recerca, l’argumentació i l’expressió, i també és un recurs per a l’avaluació de l’alumnat.

El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l’orientació del professorat. Això implica tant la realització d’activitats de laboratori o de camp com activitats de documentació bibliogràfica.

Objectius


 • Fer una cerca sobre un tema d’interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca
 • Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d’informació i documentació adients
 • Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la dimensió ètica dels processos
 • Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats
 • Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d’acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs

La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

Criteris d’avaluació


 • Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball
 • Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball
 • Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d’acord amb els objectius plantejats
 • Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies
 • Seleccionar de forma correcta les fonts d’informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d’anàlisi i interpretació de les dades
 • Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s’exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi
 • Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi treball
 • Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic
 • Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa
 • Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats

Elecció del treball de recerca

Avaluació del treball de recerca


L’avaluació serà sempre individual, encara que el treball sigui realitzat, excepcionalment, per més d’un alumne.

Pel que fa al procés de seguiment, el tutor del treball posarà una qualificació quantitativa orientativa a l’avaluació final de 1r de batxillerat, i la definitiva quan s’avaluï el treball de recerca al mes de novembre de segon de batxillerat.

El tutor del treball podrà decidir, en funció del treball fet al llarg de tot el procés, si l’alumne pot presentar o no el treball en les dates assenyalades.

L’avaluació del treball de recerca serà feta com a mínim per dos professors del departament, un dels quals serà el mateix tutor del treball.

Hi haurà una exposició oral i pública del treball


Valoració del procés. (Tutor personal)
25% nota
Contigut del treball (tutor personal i professor del departament)
50% nota
Exposició del treball. Tutor personal, prefessor del departament i altre professor)
25% nota
TOTAL
100% NOTA FINAL 10

CALENDARI DEL TREBALL DE RECERCA


Activitat Temporització
Presentació dels temes de treball de recerca 1a setmana novembre
Sessions orientació TdR, coordinació i tutoria 2a i 3a setmana novembre
Sessió de presentacions dels treballs de recerca dels alumnes de segon de batxillerat (1r bat) 1a setmana desembre
Petició temes TdR 2a setmana desembre
Assignació TdR 3a setmana desembre
Primera entrevista dels alumnes amb el seu tutor o tutora de treball. 3a setmana desembre
Entrevistes de seguiment. A partir de gener de forma quinzenal fins 3a setmana octubre
Lliurament del treball escrit del TdR (2n bat) 3a setmana octubre
Avaluació. Exposició oral i pública. (2n bat) 4a setmana octubre
Entrega notes 1a avaluació 2n bat
Recuperació. 2a setmana abril