MATÈRIES COMUNES

1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Filosofia 2
Ciències del món contemporani 2
Educació física 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat o específica 4 o 2+2 4 o 2+2
TOTAL 30 30

MATÈRIES DE MODALITAT

1r 2n
Matemàtiques I i II 4 4
Biologia I i II 4 4
Ciències de la terra (Geologia) I I II 4 4
Electrotècnia 4
Física I i II 4 4
Química I i II 4 4
Dibuix tècnic I i II 4 4
Tecnologia industrial I i II 4 4

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

1r 2n
Altra matèria de modalitat 4 4
Història de la música I de la dansa 2
Psicologia 2
Sociologia 2
Segona llengua estrangera I i II 2+2
Religió 2
Estada a l’empresa 2
Matèria específica de centre * 2 2

MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE CENTRE

1r 2n
Informàtica 2
Mecatrònica 2
Arts Escèniques 2
Història de França (BatxiBac) 2 2
Literatura francesa (BatxiBac) 2 2

Què has d’escollir?


Opcions Tecnologia

Matemàtiques, Física, Tecnologia Industrial, Dibuix tècnic, Química, Electrotècnia.

Un cop has acabat, què pots estudiar?

  • Cicles Formatius de l’àmbit tècnic i de la família mecanització, delineació, química, electrònica, informàtica…
  • Graus de l’àmbit tècnic i científic: enginyeries química, geològica, informàtica, telecomunicacions, industrial, electrònica, arquitectura….

Opcions Ciències de la naturalesa i salut

Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Ciències de la Terra.

Un cop has acabat, què pots estudiar?

  • Cicles Formatius de l’àmbit biosanitari i de la família química
  • Graus de l’àmbit biosanitari i científic: infermeria, fisioteràpia, medicina, química, geologia, psicologia, biologia, biotecnologia, INEF…

Encara tens dubtes…

Si tens clar que vols estudiar ciències i tecnologia, però encara tens dubtes, pots triar: Matemàtiques, Física, Química i Biologia. Aquesta opció permet l’accés a tots els graus dels àmbits: científic, biosanitari i tecnològic.

 

Obtenció del títol de batxillerat

Per a l’obtenció del títol de batxillerat cal que superis totes les matèries del batxillerat escollit.
El proper curs 2016-17, tot i que es farà la prova final de batxillerat, no tindrà efecte en la superació de l’etapa.
En acabar el batxillerat, pots elegir entre fer les PAU per accedir a la Universitat o cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior.