MATÈRIES COMUNES

  1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Filosofia 2
Ciències del món contemporani 2
Educació física 2
Història de la filosofia   3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca    
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat o específica 4 o 2+2 4 o 2+2
TOTAL 30 30

MATÈRIES DE MODALITAT

1r 2n
Llatí I i II / Matemàtiques Aplicades Ciències Socials I i II 4 4
Economia 4
Economia d’empresa I i II 4 4
Geografia 4
Grec I i II 4 4
Història món contemporani 4
Història de l’art 4
Literatura universal 4
Literatura catalana 4
Literatura castellana 4
Llatí I I II (*) 4 4
Matemàtiques Aplicades Ciències Socials I i II (*) 4 4

(*) Si no s’ha cursat com a material comuna d’opció

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

  1r 2n
Altra matèria de modalitat 4 4
Història de la música I de la dansa 2  
Psicologia 2  
Sociologia 2  
Segona llengua estrangera I i II 2+2  
Religió 2  
Estada a l’empresa 2  
Matèria específica de centre * 2 2

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE CENTRE

1r 2n
Informàtica 2
Mecatrònica 2
Arts Escèniques 2
Història de França (BatxiBac) 2 2
Literatura francesa (BatxiBac) 2 2

Què has d’escollir?


Opcions de ciències socials

Opció Ciències Socials. Matemàtiques CCSS I i II, Economia, Història del món contemporani, Llatí I i II, Literatura catalana i castellana, Geografia, Història de l’art i Literatura Universal. Per fer estudis de ciències polítiques, història, dret, història de l’art, filologia, història, dret, traducció i interpretació, història de l’art, geografia…

Opció Ciències Socials-Economia. Matemàtiques CCSS I i II, Economia, Història del món contemporani, Economia de l’Empresa I i II. Per fer estudis d’economia i en general estudis enfocats al món econòmic i empresarial…

Un cop has acabat què pots fer?

Cicles Formatius de l’àmbit administratiu i de comerç, secretariat.
Graus de l’àmbit d’humanitats i de ciències socials: psicologia, treball social, pedagogia, periodisme, traducció, filologies, història, geografia, economia, ADE, dret, ciències polítiques, magisteri…

Opcions d’Humanitats

Opció Humanitats. Llatí I i II, Grec, I i II, Història del món contemporani, Literatura catalana i castellana, Història de l’art i Literatura Universal. Per fer estudis de filologies, història, dret, història de l’art, traducció i interpretació…

Opció Ciències Socials. Matemàtiques CCSS I i II, Economia, Història del món contemporani, Llatí I i II, Literatura catalana i castellana, Geografia, Història de l’art i Literatura Universal. Per fer estudis de ciències polítiques, història, dret, història de l’art, filologia, història, dret, traducció i interpretació, història de l’art, geografia…

un cop has acabat què pots fer?

Cicles Formatius de l’àmbit de les humanitats i de les arts.
Graus de l’àmbit d’humanitats i de ciències socials: psicologia, treball social, pedagogia, periodisme, traducció, filologies, història, geografia, economia, ADE, dret, ciències polítiques, magisteri…


Obtenció del títol de batxillerat

Per a l’obtenció del títol de batxillerat, caldrà que superis les diferents assignatures del batxillerat.
El curs 2016-17 tot i que es farà la prova final de batxillerat, no tindrà efecte de superació de l’etapa.
En acabar el batxillerat pots escollir entre fer les PAU per accedir a la universitat o orientar-te cap a un Cicle Formatiu.