Matèries curriculars obligatòries

Llengua catalana 3h + 1h
Llengua castellana 3h
Llengua anglesa 2+1h
Ciències Socials 3h
Matemàtiques 4h
Cultura i Valors ètics 1h
Tutoria 1h
Religió 1h

Matèries curriculars específiques

Arts Escèniques 3h
Física i Química 3h
Tecnología 3h
Economía 3h
Llatí 3h
Biologia i Geologia 3h
Informàtica 3h
Filosofia 3h
Francès 3h
E. Visual i Plàstica 3h


Llibres de text

En aquest enllaç trobaràs els llibres i lectures d'aquest curs

PROJECTE D’EDUCACIÓ INCLUSIVA: CREATIVITART, EL TURÓ DE GARDENY

OBJECTIUS


Objectius:
• Foment del treball en equip col·laboratiu
• Foment d’un model de treball transversal.
• Reforç de l’autonomia personal i la presa de decisions. •Aprenentatge integrat de continguts curriculars de diverses àrees.
. Reconeixement de l’entorn més immediat.
. Descoberta del patrimoni cultural, artístic i monumental de Lleida.
. Implicació directa en el propi aprenentatge.
. Autogestió del temps i implicació personal en el propi treball i en el dels altres.
. Autoavaluació crítica i directa.

CURSOS


Assignatures que s’hi vinculen:
. Ciències Socials
. Física i química
. Català
. Matemàtiques

COM HO FEM?


 • Treballs en equip

 • Recerca d'informació

 • Activitats concretes i complementaries

 • Moodle

 • Exposicions orals

 • Vocabulari específic

 • Treball de síntesi en anglès

  3 dies d’immersió en llengua anglesa)


Llegim?


És un projecte d’inciativa pròpia que pretén ampliar els coneixements generals, reflexionar sobre un mateix i els altres, fomentar l’esperit crític, millorar la comprensió i l’expressió escrita.
I, sobretot, fomentar i consolidar el gust per la lectura, perquè llegir ens fa créixer, ens amplia horitzons i ens fa més lliures.
Ampliem els coneixements pel que fa a la tipologia textual, el registre lingüístic i la sensibilitat estètica.

QUÈ FEM?

Tots els alumnes de l’institut fan lectura silenciosa a classe durant 20 minuts, tots els dies de la setmana, llegeixen tot tipus de textos que trien ells mateixos (no han d’estar lligats necessàriament a les matèries curriculars…) Si no porten llibre tenen a la seva disposició diferents lectures a cada aula.

Autoconeixement

COMPETÈNCIES PER LA VIDA

Por, Nostàlgia, Paciència, Rebuig, Satisfacció, Solidaritat, Optimisme, Seguretat, Valentia, Tranquil∙litat…

12r TRIMESTRE
12n TRIMESTRE
12r TRIMESTRE

PLANIFICO I M’ORGANITZO

 • Jornada : Per què no puc fer_ho?
 • Taller d’habilitats personals: EL JOC
 • PROJECTE DE RECERCA: I després de l’ESO que?
 • JOC DE L’EMPRENEDOR
 • Taller prevenció violència masclista:
 • Com comença tot?
 • APS
 • Jornada de convivència i naturA
 • Pujant als Llacs
 • CAMINADA SOLIDÀRIA Marató TV3
 •  Festival de Nadal
 • PROJECTE DE RECERCA: I després de l’ESO que?
 • Aplicació psicotècnics
 • MAX IN LOVE ( Activitats
 • promoció de la salut)
 • APS
 • Recollida aliments BANC D’ALIMENTS
 • Carnestoltes
 • Xerrada promoció relacions saludables. (Ajuntament de Lleida)
 • APS
 • VIATGE FINAL ETAPA
 • Tallers Educació Financera
 • (EFEC)
 • RECOLLIDA ROBA: Roba amiga
 • Sant Jordi (Concurs)

El centre aposta per l’atenció personalitzada i de qualitat del nostre alumnat, posant al seu abast tot un seguit de recursos humans i materials, que faciliten el procés educatiu a tots els agents implicats.

En les matèries d’Anglès, Tecnologia i Ciències Naturals, una hora a la setmana, cada classe es divideix en dos grups per fer les sessions pràctiques (Aula d’idiomes, Aula de Tecnologia i Laboratori de Ciències Naturals).

En les matèries instrumentals de Català, Castellà i Matemàtiques fem agrupaments flexibles per atendre la diversitat de l’aula -activitats de reforç, consolidació i ampliació, depenent de les necessitats decadascú- (Aula de Pedagogia Terapèutica, aules ordinàries).

Cóm agrupem?

A l’hora de fer els grups es té en compte que:

 • Els alumnes de les diferents escoles de primària es repartiran entre els diferents grups. Per tal de mantenir, fins a cert punt, les relacions de companys creades a  les escoles l’alumna/e podrà escollir  en la entrevista inicial cinc o sis  companys amb qui voldria estar a classe.
 • Tots els alumnes d’estudis musicals estaran al mateix grup per facilitar la confecció de l’horari del grup en referència a les convalidacions de les matèries optatives i la música.
 • Els alumnes que cursin la matèria de Religió estaran tots els mateix grup.
 • Hi hagi equilibri entre nois i noies.
 • També hi hagi equilibri entre alumnes de bons i mals resultats acadèmics.
 • Els alumnes conductuals  estiguin repartits.

Els grups es faran, sempre que sigui possible, tenint en compte les recomanacions de l’EAP,  de les famílies i dels  mestres de l’escola de primària.

Sempre que sigui possible i quan hi hagi un grup d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge suficientment nombrós es farà un grup adaptat a les seves necessitats.


Per tal de reforçar o ampliar diferents matèries amb material complementari utilitzem les aules virtuals on l’alumnat pot trobar documents i exercicis de refoç o ampliació, es pot treballar a l’aula o a casa.

 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Música
 • Llengua catalana
 • Ciències Socials
 • Llengua francesa

Sortida de tutoria a El Xop, per tal de participar dels principis bàsics d’educació mediambiental, fomentar el treball en grup i les relacions interpersonals.

Les activitats proposades:

 • Aprendre a fer confitura de fruita
 • La ruta del panís

“INTENSIVE ENGLISH & ADVENTURE” .

És un crèdit de síntesi on la llengua curricular és l’anglès, de manera que els alumnes tindran l’oportunitat de practicar la llengua anglesa alhora que fan diferents esports.

El fil conductor serà “Els Líders Naturals”: cada grup haurà d’escollir un dels líders proposats (Obama, Gandhi, Lutter King, Mandela, …)

Lloc: La Granja, Granja escola de Santa Maria de Palautordera (Montseny)
Dates: dies 27, 28 i 29 d’abril.