Matèries curriculars obligatòries

Llengua catalana    3h
Llengua castellana.  3h
Llengua anglesa.  2+1h
Ciències Socials.  3h
Biologia i Geologia.  2+1h
Matemàtiques.  3h
Tecnologia.   1+1h
Visual i Plàstica.  2h
Música.  2h
Cultura i Valors ètics.  1h
Tutoria.  1h
Treball de Síntesi
Informàtica.  1h

Matèries curriculars optatives

Francès 1h
Educació per la salut  1h
Escena  1h


Llibres de text

En aquest enllaç trobaràs els llibres de text i lectures d'aquest curs

OBJECTIUS


Objectiu principal:
Aconseguir els objectius de la matèria.

Objectius secundaris:

 1. Millorar la comprensió oral i l'expressió escrita en llengua anglesa.
 2. Millorar la comunicació en llengua anglesa, que sigui més fluïda

MATÈRIES IMPLICADES


 • Biologia Matemàtiques Música C. Socials

COM HO FEM?


 • Treballs en equip

 • Recerca d'informació

 • Activitats concretes i complementàries

 • Pàgina Web i Moodle

 • Exposicions orals

 • Vocabulari específic


Llegim, t'hi apuntes?


El curs 2019-2020 hem revisat i actualitzat el Pla lector de centre amb l’objectiu d’implementar canvis que permetin desenvolupar plans estratègics i metodològics anuals per assolir una millora del rendiment acadèmic i, per tant,   de l'èxit escolar de tots els alumnes, els quals  garanteixin, també, una igualtat d’oportunitats acadèmiques i laborals de tot el nostre alumnat.

COM HO FEM?

Durant 20 minuts cada dia, totes i tots els alumnes del centre, així com els professors i professores, el dediquem a la lectura. Escollint, cadascú, els textos que desitgem o que més ens motiven.

EL QUADERN LECTOR

Com a novetat, des del curs 2019-20 hem introduït el Quadern lector, amb el qual els nens i nenes de 1r cicle de l'ESO (1r i 2n) podran fer un seguiment del seu bagatge lector i deixar constància de les seves experiències al voltant de la lectura. Aquest Quadern és una eina més per a la consolidació de la lectura com a puntal de l'aprenentatge individual i col·lectiu.  El professorat de l'àmbit lingüístic és el responsable de fer-ne un seguiment i actuar com a dinamitzador dels 20 minuts de lectura, proposant accions i activitats que girin al voltant del fet de llegir.

LES BIBLIOTEQUES D'AULA I BIBLIOCAIXES

També des del curs 2019-20 hem instal·lat minibiblioteques i bibliocaixes d'aula a les classes de 1r i 2n de l'ESO, amb una selecció de lectures (en català, castellà, anglès i francès) triades per a la seva edat. Aquesta selecció s'ha fet seguint el criteri del professorat de l'àmbit lingüístic i amb l'assessorament de la bibliotecària del centre, Laura Aguilar. Tots els llibres seleccionats es poden agafar en préstec.

PROJECTE STIL: SAmuel Gili i Gaya


QUÈ FEM?


El Projecte STIL se centra en el tractament integrat de les llengües  més la incorporació de les ciències socials, disciplina que permet la focalització i selecció d’un tema concret i proper:  la figura de Samuel Gili i Gaya. Aquesta és una proposta metodològica basada en l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses llengües curriculars que s’imparteixen en el nostre  centre educatiu. Proposem un treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües i de les ciències socials a partir de tots els elements que comparteixen, facilita el desenvolupament competencial de l’alumnat i promou un aprenentatge actiu, més profund i significatiu, vehiculat a través de totes les llengües. Aplicar aquest enfocament a l’aula implica treballar àmbits comuns a les llengües (conceptes generals sobre les llengües, procediments i hàbits de reflexió


ImageImage

COM HO FEM?


 • Treballs en equip

 • Recerca d'informació

 • Activitats concretes i complementàries

 • Pàgina Web i Moodle

 • Exposicions orals

 • Vocabulari específic

PROJECTE transversal


QUÈ FEM?


El Projecte Transversal és  un dels puntals del nostre centre, ja que tots els alumnes de l'ESO (1r, 2n, 3r i 4t) en prenen part, partint tots d'un mateix centre d'interès que varia cada any. Aquest és un projecte que vol que els alumnes  siguin  els protagonistes, que esdevinguin ciutadans responsables, observadors de la realitat més immediata que els  envolta, que desenvolupin un esperit crític i constructiu que els permeti créixer i millorar com a centre, com ciutat i com a societat.

És un projecte que els vol partícips de les responsabilitats, de la presa de decisions i  de la construcció col·lectiva del coneixement. Només així, l’aprenentatge esdevé significatiu i funcional, perquè els acosta a la realitat, a la vida quotidiana i els cedeix la paraula i escolta la seva opinió.

FIRA PROJECTA'T

El final del projecte transversal es concreta amb la gran Fira Projecta't, amb la qual obrim el centre a les famílies perquè puguin gaudir del treball dels alumnes i dels seus productes finals.


ImageImage

COM HO FEM?


 • Treballs en equip

 • Recerca d'informació

 • DISSENY D'UN PRODUCTE

 • PROJECCIÓ DEL TREBALL

 • Presentacions orals

 • Participació a la fira

Image

Autoconeixement

REGULACIÓ DE LES EMOCIONS

Alegria, Confiança, Curiositat, Impaciència, Inseguretat, Impotència, Indiferència, Paciència, Solidaritat….

12r TRIMESTRE
12n TRIMESTRE
12r TRIMESTRE

PLANIFICO I M’ORGANITZO

 • Anem al Xop!
 • Com xatejar amb seguretat.
 • Taller educació emocional.
 • Com funciona el nostre cervell?,
 • Consciència emocional, Autocontrol emocional, La cohesió
 • CAMINADA SOLIDÀRIA Maratò TV3
 • Festival de Nadal

ORDAGO:

 1. I a tú, què és el que t’influeix?
 2. Què en saps de tú?
 • Educació postural i higiene
 • Recollida aliments BANC D’ALIMENTS
 • Carnestoltes

ORDAGO:

 1. Mira que et costa decidir-te!
 2. El que de veritat m’agradaria….

TREBALL SÍNTESI

 • “Els Líders Naturals” (en anglès)

RECOLLIDA ROBA: Roba amiga

 • Sant Jordi (Concurs)

El centre aposta per l’atenció personalitzada i de qualitat del nostre alumnat, posant al seu abast tot un seguit de recursos humans i materials, que faciliten el procés educatiu a tots els agents implicats.

En les matèries d’Anglès, Tecnologia i Ciències Naturals, una hora a la setmana, cada classe es divideix en dos grups per fer les sessions pràctiques (Aula d’idiomes, Aula de Tecnologia i Laboratori de Ciències Naturals).

En les matèries instrumentals de Català, Castellà i Matemàtiques fem agrupaments flexibles per atendre la diversitat de l’aula -activitats de reforç, consolidació i ampliació, depenent de les necessitats decadascú- (Aula de Pedagogia Terapèutica, aules ordinàries).

Cóm agrupem?

A l’hora de fer els grups es té en compte que:

 • Els alumnes de les diferents escoles de primària es repartiran entre els diferents grups. Per tal de mantenir, fins a cert punt, les relacions de companys creades a  les escoles l’alumna/e podrà escollir  en la entrevista inicial cinc o sis  companys amb qui voldria estar a classe.
 • Tots els alumnes d’estudis musicals estaran al mateix grup per facilitar la confecció de l’horari del grup en referència a les convalidacions de les matèries optatives i la música.
 • Els alumnes que cursin la matèria de Religió estaran tots els mateix grup.
 • Hi hagi equilibri entre nois i noies.
 • També hi hagi equilibri entre alumnes de bons i mals resultats acadèmics.
 • Els alumnes conductuals  estiguin repartits.

Els grups es faran, sempre que sigui possible, tenint en compte les recomanacions de l’EAP,  de les famílies i dels  mestres de l’escola de primària.

Sempre que sigui possible i quan hi hagi un grup d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge suficientment nombrós es farà un grup adaptat a les seves necessitats.


Som centre 1X1, cada alumne té el seu ordinador com una eina i un recurs més per al seu aprenentatge. Utilitzem les aules virtuals per tal de reforçar o ampliar continguts de les diferents matèries amb material complementari. A l'aula virtual l’alumnat pot trobar documents i exercicis de refoç, consolidació o ampliació, que podrà treballar a l’aula o a casa.

 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Música
 • Llengua catalana
 • Ciències Socials
 • Llengua francesa

SORTIDA DE TUTORIA A ALQUÉZAR

Sortida de convivència per tal de participar dels principis bàsics d’educació mediambiental, fomentar el treball en grup i les relacions interpersonals.

Activitats:

 • Gimcana de geolocalització
 • Senderisme: La ruta de las pasarelas

ESQUIADA A ANDORRA
Durant una setmana gaudiran de l'esport de la neu a les pistes andorranes d'Ordino. Durant la jornada matinal faran curset guiat amb monitor (3 hores). 


“INTENSIVE ENGLISH & ADVENTURE” .

És un Treball de síntesi on la llengua curricular és l’anglès, de manera que els alumnes tindran l’oportunitat de practicar la llengua anglesa alhora que fan diferents esports.

El fil conductor serà “Els Líders Naturals”: cada grup haurà d’escollir un dels líders proposats (Obama, Gandhi, Lutter King, Mandela, ...)

Lloc: La Granja, Granja escola de Santa Maria de Palautordera (Montseny)
Dates orientatives: març/abril