Matèries curriculars obligatòries

Llengua catalana    3h
Llengua castellana.  3h
Llengua anglesa.  3+1h
Ciències Socials.  3h
Física i Química.  2+1h
Matemàtiques.  4h
Tecnologia.   1+1h
Visual i Plàstica.  2h
Religió 1h
Cultura i Valors ètics.  1h
Tutoria.  1h
Treball de Síntesi

Matèries curriculars optatives

Experimenta, crea, improvisa 2 h
Cultura clàssica  2 h
Francès 2 h
Robòtica  2 h
Mou-te 2 h


Llibres de text

En aquest enllaç trobaràs els llibres de text i lectures d'aquest curs

CENTRE EXPERIMENTAL PLURILINGÜE:
COMMUNICATE II (AICLE)

OBJECTIUS


Objectius:
•Millorar la competència en llengües estrangeres.
•Fomentar un model plurilingüe de centre.
•Incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a la llengua estrangera. •Aprenentatge integrat de continguts curriculars en llengües estrangeres en àrees no lingüístiques (AICLE).

MATÈRIES


 • 2n ESO

  Física i Q.
  C. Socials
  Matemàtiques


COM HO FEM?


 • Treballs en equip

 • Recerca d'informació

 • Activitats concretes i complementàries

 • Moodle

 • Exposicions orals

 • Vocabulari específic

 • Treball de síntesi en anglès

  3 dies d’immersió en llengua anglesa)


Llegim, T’hi apuntes?


És un projecte d’inciativa pròpia que pretén ampliar els coneixements generals, reflexionar sobre un mateix i els altres, fomentar l’esperit crític, millorar la comprensió i l’expressió escrita. I, sobretot, fomentar i consolidar el gust per la lectura, perquè llegir ens fa créixer, ens amplia horitzons i ens fa més lliures.
Ampliem els coneixements pel que fa a la tipologia textual, el registre lingüístic i la sensibilitat estètica.

El curs 2019-2020 hem revisat i actualitzat el Pla lector de centre amb l’objectiu d’implementar canvis que permetin desenvolupar plans estratègics i metodològics anuals per assolir una millora del rendiment acadèmic i, per tant,   de l’èxit escolar de tots els alumnes, els quals  garanteixin, també, una igualtat d’oportunitats acadèmiques i laborals de tot el nostre alumnat.

COM HO FEM?

Durant 20 minuts cada dia, totes i tots els alumnes del centre, així com els professors i professores, el dediquem a la lectura. Escollint, cadascú, els textos que desitgem o que més ens motiven.

EL QUADERN LECTOR

Com a novetat, des del curs 2019-20 hem introduït el Quadern lector, amb el qual els nens i nenes de 1r cicle de l’ESO (1r i 2n) podran fer un seguiment del seu bagatge lector i deixar constància de les seves experiències al voltant de la lectura. Aquest Quadern és una eina més per a la consolidació de la lectura com a puntal de l’aprenentatge individual i col·lectiu.  El professorat de l’àmbit lingüístic és el responsable de fer-ne un seguiment i actuar com a dinamitzador dels 20 minuts de lectura, proposant accions i activitats que girin al voltant del fet de llegir.

LES BIBLIOTEQUES D’AULA I BIBLIOCAIXES

També des del curs 2019-20 hem instal·lat minibiblioteques i bibliocaixes d’aula a les classes de 1r i 2n de l’ESO, amb una selecció de lectures (en català, castellà, anglès i francès) triades per a la seva edat. Aquesta selecció s’ha fet seguint el criteri del professorat de l’àmbit lingüístic i amb l’assessorament de la bibliotecària del centre, Laura Aguilar. Tots els llibres seleccionats es poden agafar en préstec.

PROJECTE D’EDUCACIÓ INCLUSIVA: PROJECTE TRANSVERSAL

OBJECTIUS


Objectius:
• Foment del treball en equip col·laboratiu
• Foment d’un model de treball transversal.
• Reforç de l’autonomia personal i la presa de decisions. •Aprenentatge integrat de continguts curriculars de diverses àrees.
. Reconeixement de l’entorn més immediat.
. Descoberta del patrimoni cultural, artístic i monumental de Lleida.
. Implicació directa en el propi aprenentatge.
. Autogestió del temps i implicació personal en el propi treball i en el dels altres.
. Autoavaluació crítica i directa.

CURSOS


 • 2n ESO

  Ciències Socials
  Matemàtiques
  Física i Química
  Dibuix
  Llengua Catalana
  Llengua Anglesa
  Tecnologia

COM HO FEM?


 • Treball en equip

  Els alumnes treballaran formant equips d’especialistes, tenint en compte els punts forts de cadascun, així les aportacions que pot fer cadascú es complementaran amb les dels companys, fent que el resultat sigui mésenriquidor per a tots

 • Recerca d'informació

  Cada grup cercarà la informació necessària per desenvolupar el seu projecte, a partir de les seves pròpies curiositats i interessos

 • Activitats transversals

  Desapareixeran els límits de les matèries i treballarem de manera conjunta, sense tenir en compte disciplines. El límit és la pròpia iniciativa i la imaginació

 • Sessions vives i dinàmiques

  ELs nois i noies seran els principals agents del seu aprenentatge i decidiran en cada moment què volen descobrir i quins camins decideixen seguir. L’aula esdevé un espai de debat, presa de decisions i descobertes

 • Jornada de portes obertes

  Un cop finalitzat el projecte, els nois i noies convidaran els seus pares i familiars per tal de compartir amb ells aquesta experiència

 • Experiències vivencials

 • Treball col·laboratiu com a resultat final

  Cada grup triarà el seu propi producte final a partir de tot allò que ha treballat i ha après al voltant del centre d’interès: El Castell de Templers


MATEMÀTIQUES I ESCACS:
MOU PEÇA A L’INSTITUT


FILOSOFIA DEL PROJECTE, LA SEVA RAÓ DE SER

Aquest és un programa d’escacs dissenyat pel Gran Mestre Internacional d’Escacs Josep Oms. El projecte va adreçat a nois i noies de 2n d’ESO del nostre centre i s’aplica mitjançant un nou mètode d’ensenyament que combina la diversió d’un joc, la intel·ligència que aporta la ciència, i la competitivitat i el respecte que han d’acompanyar tota pràctica esportiva i educativa.

QUÈ FEM?

Les classes/sessions d’escacs les impartirà el Gran Mestre Josep Oms juntament amb la professora de matemàtiques en hora lectiva dins la franja de matemàtiques (4 hores setmanals, de les quals 1 està dedicada a desenvolupar el projecte d’escacs), que serà d’una durada trimestral. Durant el 1r trimestre, els alumnes de 2n ESO C, una hora de les 4 que tenen matemàtiques treballaran les tècniques i objectius que exposem més avall; en el 2n trimestre seran els de 2n ESO B i en el 3r els de 2n ESO A.
Aquest és un repte que ens encoratja en la nostra voluntat de canviar les metodologies d’ensenyament/aprenentatge i les dinàmiques dins de l’aula, fent del fet acadèmic una aventura de descoberta que enllaci en els temps que estem vivint. La transversalitat del joc dels escacs ens permet aplicar a les matemàtiques i a la vida un seguit d’experiències que ens serviran com a entrenament vital.

OBJECTIUS

Primers objectius pràctics

• Potenciar la concentració i la memòria.
• Millorar el domini de l’espai.
• Potenciar el càlcul de manera divertida però efectiva.
• Millorar el pensament abstracte.
• Planificar l’estratègia a curt i a llarg termini

Valors i normes

• Acceptació de les dues possibilitats: guanyar o perdre.
• Comportament respectuós amb l’adversari.
• Respectar el torn i mantenir el silenci.
• Valoració de les normes del joc i de la seva aplicació.
• Respecte acurat per les peces, pel tauler, pel mobiliari i pel rellotge.
• Predisposició pels jocs oberts on no hi ha possibilitats per fer trampa.
• Gaudir de la pràctica del joc.

COM HO FEM?

La clau és que els alumnes s’ho passin bé i es diverteixin a les classes. Aquest és el factor més important i destacable. El programa intenta evitar carregar els alumnes amb exercicis i amb material feixuc. Tot ha de ser pràctic i dinàmic.
S’han de desenvolupar tota mena de jocs. Aquí hi ha el compromís d’inventar contínuament jocs que siguin d’utilitat, la majoria d’ells innovadors, i que encaixin en l’esperit del projecte.

Durada de les sessions

Les classes han de tenir una durada de 60 minuts, 30 minuts d’explicacions i 30 minuts de pràctica.

Dinàmica 

Les explicacions han de ser el màxim visuals i pràctiques possible:
• Explicacions amb pissarra digital.
• Especialment el tauler, els quadres, les peces i els seus moviments sempre s’han de ressaltar amb colors, i hi ha d’haver fletxes en els moviments. La idea és sempre indicar les jugades que un pensa i vol fer, perquè els alumnes tinguin el càlcul de «futur» sempre present.
• Per jugar cada dos persones tindran un tauler, de 45 cm per 45 cm.
• Els alumnes han de treballar en grup, l’aprenentatge ha de ser sempre compartit, associant-se els uns amb els altres.

Materials

 • El pequeño Fritz:  És un programa dissenyat per aprendre a jugar als escacs d’una manera diferent. En aquesta aventura original dels escacs s’orienta de manera suau als alumnes, siguin nens o adults.
 • DGT CHESS TRAINER
  El Chess Trainer està reconegut com un mètode superior per aprendre escacs en 45 sessions i 1900 exercicis. És molt adequat per a principiants però també ajuda a millorar les habilitats dels jugadors intermitjos. Està en: alemany, anglès, holandès, castellà, francès i rus.
 • Rellotges d’escacs
  Són una bona eina per motivar els nens/es, sempre i quan s’utilitzin de manera puntual. El seu ús permet fer jocs en què els nois i noies disposin d’un temps determinat i que ells ho vegin. A més, els rellotges de color vermell, que són els que tenim nosaltres, resulten força atractius visualment.
 • Taulers de 45×45 de competició
  Són els taulers de competició normal de plàstic, ideals perquè els nens i nenes puguin utilitzar-los.
 • Tauler mural gran: 85 x 85 cm.

12r TRIMESTRE

Autoconeixement

PLANIFICO I M’ORGANITZO

 • Anem a passejar per la Serra de Prades.
 • Prevenció i ús dels mòbils.
 • Taller educació emocional:

  Com funciona el nostre cervell?

 Consciència emocional

 • CAMINADA SOLIDÀRIA Maratò TV3
 • Festival de Nadal
12n TRIMESTRE

AUTOESTIMA

ORDAGO:

 • Mitologies
 • I jo, per què he de fumar?
 • Taller Xarxes Socials
 • Taller educació emocional

Autocontrol emocional

La cohesió

 • Recollida aliments BANC D’ALIMENTS
 • Carnestoltes
12r TRIMESTRE

Ansietat, Inseguretat, Alegria, Frustració, Interès, Confiança, Satisfacció, Solidaritat…

ORDAGO:

 • Gat per Llebre
 • Aprenc a estimar-me
 • Què passa si decideixo…
 • Posa a prova la teva decisió.

TREBALL DE SÍNTESI “English around the world”

RECOLLIDA ROBA: Roba amiga

Sant Jordi (Concurs)

El centre aposta per l’atenció personalitzada i de qualitat del nostre alumnat, posant al seu abast tot un seguit de recursos humans i materials, que faciliten el procés educatiu a tots els agents implicats.

En les matèries d’Anglès, Tecnologia i Ciències Naturals, una hora a la setmana, cada classe es divideix en dos grups per fer les sessions pràctiques (Aula d’idiomes, Aula de Tecnologia i Laboratori de Ciències Naturals).

En les matèries instrumentals de Català, Castellà i Matemàtiques fem agrupaments flexibles per atendre la diversitat de l’aula -activitats de reforç, consolidació i ampliació, depenent de les necessitats decadascú- (Aula de Pedagogia Terapèutica, aules ordinàries).

Com agrupem?

Normalment, a 2n d’ESO continuen les mateixes agrupacions que a 1r d’ESO.

A l’hora de fer els grups hem tingut en compte:

 • Els alumnes de les diferents escoles de primària es repartiran entre els diferents grups. Per tal de mantenir, fins a cert punt, les relacions de companys creades a  les escoles l’alumna/e podrà escollir  en la entrevista inicial cinc o sis  companys amb qui voldria estar a classe.
 • Tots els alumnes d’estudis musicals estaran al mateix grup per facilitar la confecció de l’horari del grup pel que fa a les convalidacions de les matèries optatives i la música.
 • Els alumnes que cursin la matèria de Religió estaran tots en el mateix grup.
 • Que hi hagi equilibri entre nois i noies.
 • Que hi hagi equilibri entre alumnes de bons i mals resultats acadèmics.
 • Els alumnes conductuals  estiguin repartits.

Els grups es fan, sempre que és possible, tenint en compte les recomanacions de l’EAP,  de les famílies i dels  mestres de l’escola de primària.

Per tal de reforçar o ampliar diferents matèries amb material complementari utilitzem les aules virtuals on l’alumnat pot trobar documents i exercicis de refoç o ampliació, es pot treballar a l’aula o a casa.

 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Música
 • Llengua catalana
 • Ciències Socials
 • Llengua francesa

SORTIDA DE TUTORIA A PRADES

Aquesta activitat se celebra normalment a principis d’octubre, un bon moment per fer cohesió i retrobar-nos amb els companys en un entorn envejable i en plena natura. Els objectius de la sortida són parrticipar dels principis bàsics d’educació mediambiental, fomentar el treball en grup i les relacions interpersonals.

ESQUIADA A ANDORRA

Durant el mes de febrer, fem la tradicional setmana blanca a Andorra, en la qual, durant 5 dies els nostres alumnes gaudeixen de l’esport blanc a les pistes d’Ordino.

Durant les jornades matinals es fan cursos amb monitor (3 hores cada dia). Després de dinar es torna a pistes i s’acaba d’aprofitar el dia.

“ ENGLISH AROUND THE WORLD”

És un crèdit de síntesi on la llengua

curricular és l’anglès, de manera que els alumnes tindran l’oportunitat de practicar la llengua anglesa alhora que fan diferents activitats.

“L’anglès era una llengua germànica occidental que es va començar a parlar per primera vegada a l’Anglaterra medieval i que progressivament ha esdevingut l’idioma més utilitzat del món.

A través dels països de parla anglesa, els estudiants investigaran sobre el primer llibre escrit en anglès (que té relació amb Harry Potter i Catalunya) així com diversos aspectes sobre el menjar aborigen australià i entendran com funciona el nostre sistema digestiu i com alguns inventors nord-americans han canviat la nostra vida diària”