Proves del First Certificate in English-B2 a la Biblioteca

Avui aquest matí una quinzena d’alumnes del nostre institut han realitzat les proves oficials del FCE (First Certificate) a la Biblioteca. El FCE (First Certificate in English) és un examen dirigit a qui necessita acreditar la seva capacitat en l’ús de l’anglès oral i escrit a un nivell intermedi-avançat, tant en el treball com en les diferents situacions de la vida diària. Correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Actualment, el nivell d’anglès B2 – First és l’exigit per les Universitats per obtenir el títol de Grau.
L’estructura de l’examen és la següent:
Part 1 – Reading and Use of English – durada 1 h i 15 minuts
En la part de comprensió lectora, el candidat haurà de ser capaç d’entendre una varietat de textos i en la part d’ús de la llengua, es comprovarà el domini de la gramàtica i el vocabulari.

Part 2 -Writing – durada 1 h i 20 minuts
En aquesta part l’alumne haurà de redactar dos textos diferents, un d’obligatori i un altre opcional a escollir entre diversos tipus.

Part 3 – Listening – durada 40 minuts
Aquí l’alumne ha de demostrar la seva capacitat per comprendre diversos materials d’àudio (que tant poden ser anuncis, programes de ràdio, entrevistes, històries, converses…) contestant a diferents preguntes.

Part 4 – Speaking – durada 14 minuts
Aquesta part es realitza en parelles o en grups de tres i els candidats han de demostrar la seva capacitat en diferents tipus de converses: contestar a una sèrie de preguntes que li realitza l’examinador, mantenir una conversa amb els altres candidats sobre un tema proposat…
Molta sort a tots i totes!