L’Institut Samuel Gili i Gaya és l’únic centre públic de la ciutat de Lleida que imparteix el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxillerat i baccalauréat.


Què és?

El Batxibac és un programa d’excel·lència que permet obtenir una doble titulació de Batxillerat català i de Baccalauréat francès.

Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses.

És fruit d’un acord entre el Govern espanyol i el Govern francès.

ENS VOLS CONÈIXER UNA MICA MÉS? FES CLICK AQUÍ

OBJECTIUS

El Batxibac vol afavorir:

 • la formació multilingüe
 • la mobilitat i l’intercanvi cultural
 • la inserció professional
 • permet acreditar, per part dels alumnes, una formació bicultural i bilingüe.

CRITERIS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT AL PROGRAMA

El criteri d’admissió de l’alumnat de primer curs de batxillerat que participi en aquest programa ha de ser un dels següents:

 • Haver cursat la matèria de llengua francesa com a primera o segona llengua estrangera durant l’educació secundaria obligatòria o tenir un nivell bàsic de francès que li permeti seguir aquests ensenyaments
 • Estar en possessió de la titulació del nivell B1 del Marc comú europeu o superior en llengua francesa. Si l’alumne/a que participi en el Programa no té la titulació equivalent al B1, haurà de passar unes proves en el mateix centre, les quals són equivalents al nivell B1 del Marc comú europeu
 • Motivació i esforç

EL CURRÍCULUM MIXT DEL BATXIBAC


El Batxibac incorpora a les matèries comunes i específiques de qualsevol itinerari del Batxillerat

 • Francès com a primera llengua estrangera

 • Tutoria en francès

 • Matèries de Literatura Francesa i Història de França

  Substituint la matèria específica de 1r i 2n de cada itinerari

 • Treball de recerca en francès

 • Intercanvi, a primer

  Amb el Lycée Jean Moulin de Pézenas

en total, una tercera part del currículum es fa en francèsALTRES ACTIVITATS CURRICULARS

L’alumnat que participi en aquest Programa, a més de participar en l’intercanvi, portarà a terme altres  activitats curriculars en llengua francesa:

 • Realització d’una obra de teatre, la qual es presenta en el Concours de Théâtre en Français de Catalunya, organitzat per l’Associació de Professors/es de Francès de Catalunya (APFC)
 • Participació de l’alumnat mitjançant actuacions de música, teatre i dansa, entre altres
 • Activitats d’immersió lingüística i cultural franceses, conferències a càrrec d’especialistes en literatura i història franceses, debats sobre temes relacionats amb el currículum

Matèries comunes

  1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera (*) 3 3
Filosofia 2
Ciències del món contemporani 2
Educació física 2
Història de la filosofia   3
Història 3
Tutoria (*) 1 1
Treball de recerca (*)    
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat o específica (*) 4 o 2+2 4 o 2+2
TOTAL 30 30

(*)  Aquestes matèries/activitats en el Batxibac es fan en francès.


Avantatges de fer el Batxibac

 • Tenir una doble titulació
 • Accès directe a les universitats franceses i francòfones i als ajuts/beques del Ministère d’Education francès
 • Tenir el Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, si l’alumne/a passa la prova externa del baccalauréat
 • Participar en un programa d’excel·lència
 • L’alumnat d’un centre batxibac té prioritat a l’hora de presentar-se als exàmens del DELF SCOLAIRE
 • Prioritat en gaudir d’un auxiliar de conversa en Llengua francesa

titulació


Doble titulació

Per obtenir la doble titulació cal:
Superar totes les matèries del batxillerat

Superar les proves externes del baccalauréat

La prova externa

Exàmens íntegrament en francès

Prova de llengua i literatura francesa ( Exercici escrit i Exercici oral)

Prova d’Història d’Espanya i França (Exercici escrit)

Avaluació prova externa

La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques.

Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts de mitjana i una nota mínima de 5 punts en la prova de llengua i literatura francesa.

Qualificacions finals

La nota final de batxillerat està formada pel 90% de la mitjana aritmètica de les matèries cursades + 10% del treball recerca.

La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

Accés a la Universitat

Els alumnes podran tenir dues notes per accedir a la universitat i fer servir la que els sigui més avantatjosa en qualsevol dels dos països.

Càlcul nota d’accés
Batxillerat
BatxiBac
Mitjana batxillerat 90% currículum + 10% Treball de recerca 90% currículum + 10% Treball de recerca
Selectivitat Fa mitjana a partir de 4
Prova externa Baccalauréat Cal un 5 de mitjana
Nota accés universitat 60 % Mitjana + 40 % Selectivitat 70% Mitjana + 30 % Prova externa

Els estudiants del currículum mixt batxibac (títol de Batxiller + títol de Baccalauréat) per accedir als estudis universitaris espanyols tenen les següents opcions:

 1. No fer les PAU. Amb la nota del Diplôme du Baccalauréat, sense la realització de les proves de les PAU. En aquest cas la nota d’accés als estudis universitaris es la nota del Baccalauréat. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 10.
 2. Fer només la part específica de les PAU. La nota accés al estudis universitaris és la nota del Baccalauréat més les notes dels exàmens de la part específica una vegada ponderades. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14.
 3. Fer les PAU (fase general i, de manera voluntària, l’específica). Amb la nota del Batxillerat i la de les PAU, es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14

(Recordeu que si NO es supera la prova externa i no es disposa del títol de Baccalauréat cal examinar-se de la fase general de les PAU i, de manera voluntària, de la fase específica).