Matèries curriculars obligatòries

Llengua catalana    3h
Llengua castellana.  3h
Llengua anglesa.  2+2h
Ciències Socials.  3h
Biologia i Geologia.  4h
Matemàtiques.  4h
Tecnologia.   1+2h
Música.  2h
Educació física. 2h
Cultura i Valors ètics.  1h
Tutoria.  1h
Matèries optatives. 2h
Treball de Síntesi

Matèries curriculars optatives

Cultura clàssica. 2h
Interpretació musical. 2h
Francès. 2h
Pàgines WEB. 2h
Emprenedoria. 2h


Llibres de text

En aquest enllaç trobaràs els llibres i lectures obligatòries i optatives d'aquest curs

PROJECTE D’EDUCACIÓ INCLUSIVA CREATIVITART, EL TURÓ DE GARDENY

OBJECTIUS


• Foment del treball en equip col·laboratiu
• Foment d’un model de treball transversal.
• Reforç de l’autonomia personal i la presa de decisions. •Aprenentatge integrat de continguts curriculars de diverses àrees.
. Reconeixement de l’entorn més immediat.
. Descoberta del patrimoni cultural, artístic i monumental de Lleida.
. Implicació directa en el propi aprenentatge.
. Autogestió del temps i implicació personal en el propi treball i en el dels altres.
. Autoavaluació crítica i directa.

CURSOS


El curs de tercer s’incorpora el proper curs al programa “Communicate”. Ara per ara no podem precisar les matèries que hi intervindran.

COM HO FEM?


 • Connector.

  Treballs en equip

  Els alumnes treballaran formant equips d’especialistes, tenint en compte els punts forts de cadascun, així les aportacions que pot fer cadascú es complementaran amb les dels companys, fent que el resultat sigui mésenriquidor per a tots

 • Connector.

  Recerca d'informació

  Cada grup cercarà la informació necessària per desenvolupar el seu projecte, a partir de les seves pròpies curiositats i interessos

 • Connector.

  Activitats transversals

  Desapareixeran els límits de les matèries i treballarem de manera conjunta, sense tenir en compte disciplines. El límit és la pròpia iniciativa i la imaginació

 • Connector.

  Sessions vives i dinàmiques

  ELs nois i noies seran els principals agents del seu aprenentatge i decidiran en cada moment què volen descobrir i quins camins decideixen seguir. L’aula esdevé un espai de debat, presa de decisions i descobertes

 • Connector.

  Jornada de portes obertes

  Un cop finalitzat el projecte, els nois i noies convidaran els seus pares i familiars per tal de compartir amb ells aquesta experiència

 • Connector.

  Experiències vivencials

  3 dies d’immersió en llengua anglesa)

 • Connector.

  Treball col·laboratiu com a resultat final

  Cada grup triarà el seu propi producte final a partir de tot allò que ha treballat i ha après al voltant del centre d’interès: El Castell de Templers


Llegim?


L’alumnat del Gili havia estat fent a 1r i 2r ESO lectura silenciosa a classe durant vint minuts dos cops a la setmana. Els textos els podia triar l’alumnat atenent els seus interessos personals i aficions. Aquest projecte d’iniciativa pròpia oferia al nostre alumnat ampliar els coneixements generals, reflexionar sobre ell mateix i els altres, fomentar l’esperit crític, millorar la comprensió lectora i, fins i tot, l’expressió escrita.
Enguany aquesta iniciativa l’hem feta extensiva a tots els cursos i l’hem ampliada a tots els dies de la setmana, de manera que tot l’alumnat del centre dedica vint minuts de l’activitat acadèmica a llegir en silenci.

Autoconeixement

HABILITATS SOCIALS

Alegria, Confiança, Curiositat, Impaciència, Inseguretat, Impotència, Indiferència, Paciència, Solidaritat….

12r TRIMESTRE
12n TRIMESTRE
12r TRIMESTRE

PLANIFICO I M’ORGANITZO

 • Taller educació emocional : EL PODER DE L’AUTOESTIMA
 • Taller Odi i discriminació
 • Jornada de convivència i natura a Prades
 • MEDIACIÓ
 • CAMINADA SOLIDÀRIA Maratò TV3
 • Festival de Nadal

PROMOCIÓ DE LA SALUT

 •  MAX I MAXI (Activitats
  promoció de la salut)
 • Recollida aliments BANC D’ALIMENTS
 • Carnestoltes
 • Taller: Per estimar-te, m’estimo.
 • (Activitats promoció de la salut)

 • TREBALLS DE SÍNTESI: El
 • nostre mar i Sostenibilitat world”

 • RECOLLIDA ROBA: Roba amiga
 • Sant Jordi (Concurs)
 • El centre aposta per l’atenció personalitzada i de qualitat del nostre alumnat, posant al seu abast tot un seguit de recursos humans i materials, que faciliten el procés educatiu a tots els agents implicats.

  En les matèries d’Anglès, Tecnologia i Ciències Naturals, una hora a la setmana, cada classe es divideix en dos grups per fer les sessions pràctiques (Aula d’idiomes, Aula de Tecnologia i Laboratori de Ciències Naturals).

  En les matèries instrumentals de Català, Castellà i Matemàtiques fem agrupaments flexibles per atendre la diversitat de l’aula -activitats de reforç, consolidació i ampliació, depenent de les necessitats decadascú- (Aula de Pedagogia Terapèutica, aules ordinàries).

  A tercer d’ESO fem un nou agrupament de l’alumnat. Per fer els agrupaments distribuïm una enquesta entre l’alumnat i, escoltat el seu parer, amb la supervisió de les persones tutores, fem un nou agrupament de les classes.
  Els criteris principals que tenim en compte són els següent: primer, la heterogeneïtat, és a dir, volem mantenir la diversitat i segon, que els grups resultants estiguin equilibrats en la seva diversitat.
  També mirem d’agrupar junt l’alumnat que fa estudis musicals i religió. Això facilita els horaris i ens permet ubicar estratègicament les hores en què l’alumnat convalida.
  Tanmateix, hi ha matèries que en hores concretes partiran el grup; és el cas de Biologia i Geologia, que una de les quatre hores, parteixen el grup; mig grup va a un laboratori i l’altre mig grup va a l’altre laboratori amb un altre professor del mateix departament. Tots dos grups fan la mateixa pràctica.
  L’altre cas en què dividim el grup és a anglès i tecnologia; mig grup fa tecnologia i l’altre mig grup fa anglès. En aquest cas el desdoblament es fa dos cops per setmana, de manera que tot l’alumnat de cada grup classe fa una sessió amb mig grup tant d’anglès com de tecnologia.


  Per tal de reforçar o ampliar diferents matèries amb material complementari utilitzem les aules virtuals on l’alumnat pot trobar documents i exercicis de refoç o ampliació, es pot treballar a l’aula o a casa.

  • Tecnologia
  • Matemàtiques
  • Ciències Socials
  • Emprenedoria
  • Cultura Clàssica
  • EducacióFísica
  • Cultura i valors

  Sortida final de curs : dies 19, 20 i 21 de juny.
  – El nostre mar
  – Cala Pola ,
  – Tossa de Mar-


  Aprendre a emprendre
  Aprendre a emprendre busca obrir un nou paradigma en els nostres joves que encara estan instal·lats en la feina estable, sou fix i treball indefinit.
  I oferir, a través de dinàmiques, exercici i reflexions, diferents eines que l’ajudin a adaptar-se al present, treballant conceptes com la proactivitat, la por al fracàs, la creativitat, el re-inventar-se,…
  Amb una metodologia basades en la vivència i l’experiència: Si m’ho expliques, ho entenc. Si ho faig, ho aprenc.

  Objectius
  * Presentar l’emprenedoria com a opció professional.
  * Fomentar les actituds emprenedores en els alumnes.
  * Treballar la por al fracàs.
  * Incentivar a l’alumnat a sortir de la zona de confort.
  * Estimular la creativitat en la recerca d’alternatives.
  * Treballar i exposar, en grups, un projecte d’emprenedoria.

  Continguts
  * L’esperit emprenedor: Comprendre el concepte d’emprenedor com a agent de la innovació, el canvi social i el desenvolupament.
  * Les competències de l’emprenedor: Iniciativa, autonomia, perseverança, autocontrol, confiança en un mateix, creativitat, adaptabilitat, observació, responsabilitat, motivació, capacitat de decisió, autodisciplina, visió emprenedora, …
  *Trencant barreres: La por al fracàs i la zona de confort.
  * La creativitat: Habilitat essencial per la recerca d’alternatives.
  * Projecte Emprenedor: Dur a terme la creació d’un producte o servei i exposar-lo en grup davant els altres companys.

  Comparteix