Matèries curriculars obligatòries

Llengua catalana    3h
Llengua castellana.  3h
Llengua anglesa.  2+1h
Ciències Socials.  3h
Biologia i Geologia.  2+1h
Matemàtiques.  3h
Tecnologia.   1+1h
Visual i Plàstica.  2h
Música.  2h
Cultura i Valors ètics.  1h
Tutoria.  1h
Treball de Síntesi
Informàtica.  1h

Matèries curriculars optatives

Francès. 1h
Anglès.  1h
Educació per la salut.  1h
Taller de lectura.  1h


Llibres de text

En aquest enllaç trobaràs els llibres i lectures obligatòries i optatives d'aquest curs

COMMUNICATE

OBJECTIUS


Objectiu principal:
Aconseguir els objectius de la matèria.

Objectius secundaris:

 1. Millorar la comprensió oral i expressió escrita en llengua anglesa.
 2. Millorar la comunicació en llengua anglesa, que sigui més fluïda

CURSOS


 • 1r ESO A
  Ciències Naturals
  Visual i Plàstica
  Matemàtiques
  Música
 • 1r ESO B
  Ciències Socials
  Visual i Plàstica
  Matemàtiques
  Música
 • 1r ESO C
  Tecnologia
  Visual i Plàstica
  Matemàtiques
  Música

COM HO FEM?


 • Treballs en equip

 • Recerca d'informació

 • Activitats concretes i complementaries

 • Pàgina Web i Moodle

 • Exposicions orals

 • Vocabulari específic

 • Treball de síntesi en anglès

  3 dies d’immersió en llengua anglesa)


Llegim?


És un projecte d’inciativa pròpia que pretén ampliar els coneixements generals, reflexionar sobre un mateix i els altres, fomentar l’esperit crític, millorar la comprensió i l’expressió escrita.

Ampliem els coneixements pel que fa a la tipologia textual, el registre lingüístic i la sensibilitat estètica.

Què fem?

Els alumnes de 1 i 2 ESO fan lectura silenciosa a classe durant 20 min, dos cops a la setmana, tot tipus de textos triats per ells mateixos (no lligats necessàriament a les assignatures…) Si no porten llibre tenen a la seva disposició diferents lectures a cada aula.

Autoconeixement

REGULACIÓ DE LES EMOCIONS

Alegria, Confiança, Curiositat, Impaciència, Inseguretat, Impotència, Indiferència, Paciència, Solidaritat….

12r TRIMESTRE
12n TRIMESTRE
12r TRIMESTRE

PLANIFICO I M’ORGANITZO

 • Anem al Xop!
 • Com xatejar amb seguretat.
 • Taller educació emocional.
 • Com funciona el nostre cervell?,
 • Consciència emocional, Autocontrol emocional, La cohesió
 • CAMINADA SOLIDÀRIA Maratò TV3
 • Festival de Nadal

ORDAGO:

 1. I a tú, què és el que t’influeix?
 2. Què en saps de tú?
 • Educació postural i higiene
 • Recollida aliments BANC D’ALIMENTS
 • Carnestoltes

ORDAGO:

 1. Mira que et costa decidir-te!
 2. El que de veritat m’agradaria….

TREBALL SÍNTESI

 • “Els Líders Naturals” (en anglès)

RECOLLIDA ROBA: Roba amiga

 • Sant Jordi (Concurs)

El centre aposta per l’atenció personalitzada i de qualitat del nostre alumnat, posant al seu abast tot un seguit de recursos humans i materials, que faciliten el procés educatiu a tots els agents implicats.

En les matèries d’Anglès, Tecnologia i Ciències Naturals, una hora a la setmana, cada classe es divideix en dos grups per fer les sessions pràctiques (Aula d’idiomes, Aula de Tecnologia i Laboratori de Ciències Naturals).

En les matèries instrumentals de Català, Castellà i Matemàtiques fem agrupaments flexibles per atendre la diversitat de l’aula -activitats de reforç, consolidació i ampliació, depenent de les necessitats decadascú- (Aula de Pedagogia Terapèutica, aules ordinàries).

Cóm agrupem?

A l’hora de fer els grups es té en compte que:

 • Els alumnes de les diferents escoles de primària es repartiran entre els diferents grups. Per tal de mantenir, fins a cert punt, les relacions de companys creades a  les escoles l’alumna/e podrà escollir  en la entrevista inicial cinc o sis  companys amb qui voldria estar a classe.
 • Tots els alumnes d’estudis musicals estaran al mateix grup per facilitar la confecció de l’horari del grup en referència a les convalidacions de les matèries optatives i la música.
 • Els alumnes que cursin la matèria de Religió estaran tots els mateix grup.
 • Hi hagi equilibri entre nois i noies.
 • També hi hagi equilibri entre alumnes de bons i mals resultats acadèmics.
 • Els alumnes conductuals  estiguin repartits.

Els grups es faran, sempre que sigui possible, tenint en compte les recomanacions de l’EAP,  de les famílies i dels  mestres de l’escola de primària.

Sempre que sigui possible i quan hi hagi un grup d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge suficientment nombrós es farà un grup adaptat a les seves necessitats.


Per tal de reforçar o ampliar diferents matèries amb material complementari utilitzem les aules virtuals on l’alumnat pot trobar documents i exercicis de refoç o ampliació, es pot treballar a l’aula o a casa.

 • Tecnologia
 • Matemàtiques
 • Música
 • Llengua catalana
 • Ciències Socials
 • Llengua francesa

Sortida de tutoria a El Xop, per tal de participar dels principis bàsics d’educació mediambiental, fomentar el treball en grup i les relacions interpersonals.

Les activitats proposades:

 • Aprendre a fer confitura de fruita
 • La ruta del panís

“INTENSIVE ENGLISH & ADVENTURE” .

És un crèdit de síntesi on la llengua curricular és l’anglès, de manera que els alumnes tindran l’oportunitat de practicar la llengua anglesa alhora que fan diferents esports.

El fil conductor serà “Els Líders Naturals”: cada grup haurà d’escollir un dels líders proposats (Obama, Gandhi, Lutter King, Mandela, …)

Lloc: La Granja, Granja escola de Santa Maria de Palautordera (Montseny)
Dates: dies 27, 28 i 29 d’abril.

Comparteix