CALENDARI

calendari
 • Presentació de sol·licituds

  Del 23 de març al 4 d’abril del 2017, per l’educació secundària obligatòria

 • Publicació de les llistes amb puntuació provisional

  24 d’abril 2017

 • Reclamacions a les llistes provisionals

  Del 25 al 27 d’abril 2017

 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva

  3 de maig 2017

 • Publicació de l'oferta de places

  30 de maig 2017

 • Llistat d’admesos/es

  2 de juny 2017

 • Matrícula admesos 1r ESO

  Del 12 al 16 de juny 2017

 • Matrícula admesos 2n, 3r i 4t ESO

  Del 26 al 30 de juny 2017

 • Matrícula extraordinària ESO

  Del 6 al 8 de setembre 2017

 • Publicació llista matriculats al centre procedents de preinscripció i admissió

  15 de setembre 2017


calendari

DocumentacióDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Document d’identificació del RALC
 • Document de preinscripció o matrícula al grau professional d’estudis musicals
  (només en el cas de l’alumnat que accedeix per aquesta VIA PREFERENT)


Criteris específics de prioritat

calendari

 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 • Tenen preferència l’alumnat que cursi simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa


CRITERIS GENERALS

calendari

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

calendari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Altres informacions

calendari

Es recomana fer la sol·licitud on line per evitar cues i espera. Posteriorment, caldrà lliurar a la secretaria del centre la còpia de la sol·licitud telemàtica i la documentació que cal presentar.

Al taulell d’anuncis del centre podreu consultar tota la informació que fa referència a la preinscripció i matrícula.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb la secretaria del centre. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores.

LLISTAT D’ESCOLES ADSCRITES

–   25001990  Escola Antoni Bergós.
–   25002064  Escola Camps Elisis. Lleida
–   25002076  Escola Cervantes.
–   25002131  Escola Creu del Batlle.
–   25002672  Escola Pràctiques I. 
–   25006264  Escola Espiga.
–   25008649  Escola Francesco Tonucci. 
–   25005880  Escola Frederic Godàs. 
–   25005430  Escola Joan XXIII. 
–   25002091 Escola Magí Morera i Galicia


Sol·licitud

calendari

Descarrega aquí la sol·licitud


Descarregar

Fer la sol·licitud online


Sol·licitud online

Comparteix