CALENDARI

calendari
 • Publicació de l'oferta de places

  12 maig 2017

 • Presentació de sol·licituds

  Del 16 al 24 de maig de 2017

 • Publicació de les llistes amb puntuació provisional

  6 juny 2017

 • Reclamacions a les llistes provisionals

  del 7 al 9 juny 2017

 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva

  19 juny 2017

 • Llistat d’admesos/es

  3 juliol 2017

 • Matrícula admesos i/o confirmació de plaça assignada

  4 al 11 juliol 2017

 • Matrícula extraordinària

  6 al 8 setembre 2017


Documentació

calendari

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Certificat nota mitjana de l’expedient acadèmic dels tres primers cursos de l’ESO
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Document de preinscripció o matrícula al grau professional d’estudis musicals
  (només en el cas de l’alumnat que accedeix per aquesta VIA PREFERENT)


Criteris de prioritat

calendari

 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
LLISTAT D’ESCOLES ADSCRITES

–   25007499 Institut l’Olivera de la Granadella

 • Tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa


CRITERIS GENERALS

calendari

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc:
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris Complementaris

calendari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Altres informacions

calendari

Es recomana fer la sol·licitud on line per evitar cues i espera. Posteriorment, caldrà lliurar a la secretaria del centre la còpia de la sol·licitud telemàtica i la documentació que cal presentar.

Al taulell d’anuncis del centre podreu consultar tota la informació que fa referència a la preinscripció i matrícula.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb la secretaria del centre. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores.


Comparteix